Telehealth program reaches out to veterans with neurological damage.

Telehealth program reaches out to veterans with neurological damage.